این اجلاس بر اساس دعوت از مدعوین مرتبط با رسانه شکل گرفته است اما شما می توانید درخواست و رزومه و شماره تماس خود را به آدرس ایمیل fani@irib.ir با عنوان "درخواست شرکت در اجلاس" ارسال فرمایید تا بررسی گردد. نتیجه بررسی به ایمیل شما، ارسال خواهد شد.
محتواهای علمی اجلاس، پس از اجلاس در سایت بارگذاری خواهد شد.
ارزیابی در قالب کمیته های تخصصی برگزار خواهد شد و تا زمان برگزاری اجلاس به شرکت کنندگان در فراخوان، اعلام خواهد گردید. برای برگزیدگان، تقدیرنامه و هدیه در نظر گرفته شده است.