جلسه گروه هماهنگی پانزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه
اهداء احکام پانزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه